Håndtering af Persondata

Orientering til kunderne hos Psykologisk klinik v/ Lise Wiemann

om håndtering af persondata

Når du indgår i et samtaleforløb med en psykolog, er der nogle rammer, der er gældende på følgende områder:

 Tavshedspligt:

 

Psykologen har tavshedspligt om det du fortæller under samtalerne med dig.

Reglerne findes i psykologlovens §21, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-f.

 

Journalpligt:

Det er lovpligtigt, at psykologen noterer og opbevarer oplysninger om dig vedrørende sociale og helbredsmæssige forhold, der har betydning for vurdering og behandling.

Reglerne findes i psykologlovens § 14.

 

Personoplysninger:

Du afgiver nogle oplysninger om dig selv, lige som vi kan modtage oplysninger om dig fra andre, fx din sundhedsforsikring eller læge.

Vi noterer og opbevarer oplysningerne med det formål at yde en god behandling af dig under forløbet, og endvidere at kunne gennemføre de administrative funktioner der er forbundet hermed. Der noteres således oplysninger om dig til afregningsformål.

Oplysningerne noteres i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b og f, og bliver opbevaret sikkert og fortroligt.

 

Videregivelse af oplysninger.

Helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger vil som udgangspunkt kun blive videregivet med dit samtykke.

Efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9, kan der i særlige tilfælde ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, fx din egen læge.

 

Oplysninger, der er registreret til afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i den udstrækning, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis dit forløb hos Psykolog Lise Wiemann betales helt eller delvis af andre end dig selv, fx et forsikringsselskab eller en kommune, vil det være nødvendigt at videregive oplysning om antal konsultationer og dato til betaleren. Hvis du har oplyst, at du er medlem af Sygeforsikringen ”Danmark”, betragtes det som tilladelse til at overføre oplysninger om forløbet til ”Danmark”.

 

Oplysningspligt og underretningspligt:

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har psykologen oplysningspligt for at forebygge skaden. Ved alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har psykologen underretningspligt.

 

Hvor længe opbevares oplysningerne:

Din journal slettes normalt 5 år efter seneste notering, men vil i visse tilfælde blive opbevaret længere, jf. bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares, så længe det er nødvendigt.

Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet  på  www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Venlig hilsen,  Lise Wiemann, Psykologisk klinik  cpr nr. 3052 4829 – maj 2018